องค์ประกอบที่ 2 การรวบรมพันธุ์ไม้นำเข้าปลูกในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมในองค์ประกอบที่ 2
กิจกรรมต้นไม้ของฉัน

กิจกรรมต้นไม้ของฉัน (My tree)

  
การสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้รู้จัก รักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเตรียมดิน การปลูกต้นไม้แต่ละประเภท ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์ของพรรณไม้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และนำพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน