องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อ

โรงเรียนได้จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ในเว็บไซต์งานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียนและใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ยังได้นำเทคโนโลยี QR Code มาที่พรรณไม้แต่ละชนิด เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจสแกน QR Code ศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ได้