ผู้รับผิดชอบ


นายจตุรงค์  ศรีเมืองมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง

นางเพ็ญศรี  ปัญญาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอำไพ หน่อเรือง
ผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นายกรกต ไพรบูลย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ 
งานสารสนเทศและข้อมูล