ความเป็นมา

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกค้าง จ.เชียงใหม่

ได้ร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รหัสสมาชิก 7-50130-005